Garshin, Vsevolod Mikhailovich

  Gaskell, Elizabeth

  Gilbert, William Schwenk

   Gissing, George

   Glaspell, Susan

   Gogol, Nikolai Vasilievich

   Gorky, Maxim

   Grey, Zane